WYSOKI KONTRAST
polski english   tel. (63) 249-72-00
Szukaj:
Newsletter:
       
Baner nowe kierunki 2019


Ulubione   Startuj z nami   Mapa strony
Niedziela, 25 sierpnia 2019

Katedra Inżynierii i Technologii


Katedra Inżynierii i Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie kształci studentów na wymienionych kierunkach w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na studiach inżynierskich I stopnia.
 
Studia I stopnia na kierunkach mechnika i budowa maszyn oraz energetyka studia stacjonarne trwają 3,5 roku, natomiast studia niestacjonarne 4 lata.

Studia II stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji studia stacjonarne i niestacjonarne
  
Kadrę dydaktyczną wydziału stanowią doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Łódzkiej, Politechniki Poznańskiej oraz wykładowcy związani bezpośrednio z przemysłem. 


OPIS KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA: 

Mechanika i Budowa Maszyn


Kierunek kształcenia Mechanika i Budowa Maszyn związany jest z tzw. cyklem życia każdego produktu. W ramach tego kierunku, student zapoznaje się z poszczególnymi etapami wspomnianego cyklu życia (patrz rysunek). Poznaje więc jak wykorzystywać wiedzę techniczną do opracowania dokumentacji konstrukcyjnej wyrobu, gdyż jeśli nie będzie projektu technicznego produktu, to nie będzie wiadomo co chcemy produkować. Dale poznaje problemy opracowania technologii - student pozyska wiedzę jakie procesy zaprojektować i zastosować, aby wykonać produkt na który w poprzednim etapie cyklu życia produktu opracowana została dokumentacja konstrukcyjna. Następnym etapem jest wytwarzanie produktu – czyli wykonanie konkretnego produktu według opracowanej poprzednio dokumentacji konstrukcyjnej  i  technologicznej. Absolwent kierunku Mechanika i Budowa Maszyn musi również poznać i umieć rozwiązywać problemy związane z eksploatacją produktu w tym także problemy dotyczące napraw różnych urządzeń technicznych. I w końcu musi posiadać także wiedzę, co zrobić z produktem, którego „życie” już się zakończyło.

Studiowanie na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn to pozyskanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na rozwiązywanie konkretnych praktycznych problemów  związanych z produkcją i eksploatacją wszystkich urządzeń technicznych.
 

Specjalności te dotyczą tego fragmentu „cyklu życia produktu” w których student chciałby stać się specjalistą.
 • Mechatronika
 • Inżynieria Wirtualna 
 • Metalurgia - NOWOŚĆ!
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych

Energetyka 

Celem studiów pierwszego stopnia (profil praktyczny) na kierunku energetyka, jest:
 • uzyskanie przez absolwentów interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru nauk technicznych w zakresie dziedzin nauk technicznych (energetyki, elektrotechniki i informatyki), ścisłych ekonomicznych i prawnych, zatem nauk tworzących podbudowę dla rozumienia istoty energetyki;
 • przygotowanie absolwentów do realizacji zadań z zakresu energetyki, w tym w zakresie energetyki odnawialnej, maszyn i urządzeń energetycznych techniki cieplnej oraz informatyki w energetyce z uwzględnieniem wybranej specjalności;
 • kształtowanie wrażliwości etycznej i społecznej, chęci zaangażowania się w działania na rzecz dobra publicznego i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim, uświadomienie absolwentom interdyscyplinarnego, złożonego charakteru problematyki energetyki oraz potrzeby uczenia się przez całe życie, a także dbałości o rozwój osobisty.
Przyszły student może obrać jedną z trzech specjalności: „energetykę odnawialną”, „maszyny i urządzenia energetyczne” albo „informatykę w energetyce”.
Pierwsza ze wskazanych specjalności ukierunkowana jest na kształcenie kadr na potrzeby operatorów Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) różnej skali i na różnych etapach cyklu życia źródła. Druga przygotowuje absolwentów do pracy z różnymi rodzajami maszyn i urządzeń energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem techniki cieplnej. Trzecia przygotowuje specjalistów w zakresie rozwiązań informatycznych do pracy w szeroko rozumianym sektorze energetycznym.
Wszyscy studenci, bez względu na wybraną przez siebie specjalność, posiadają wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, w zakresie koniecznym zarówno do podjęcia działań z zakresu projektowania, budowania jak i eksploatacji urządzeń i systemów energetycznych, uzyskaną w ramach przedmiotów wspólnych, w tym o wybitnie praktycznym charakterze.
Kluczowe znaczenie dla przygotowania zawodowego (praktycznego) przyszłych absolwentów mają zajęcia laboratoryjne i projektowe oraz praktyki zawodowe. Zajęcia praktyczne w programie studiów stanowią niemal 60% wszystkich godzin dydaktycznych.
W ramach poszczególnych specjalności studenci pogłębiają i uzupełniają swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie wybranych obszarów związanych zarówno z projektowaniem, jak i eksploatacją efektywnych systemów energetycznych, wytwarzaniem, przetwarzaniem oraz dystrybucją różnych form energii a także z istniejącymi systemami informatycznymi w tej branży.
 W ramach kierunku Energetyka student ma możliwość wyboru jednej z trzech oferowanych specjalności:
 • Energetyka odnawialna
 • Maszyny i urządzenia energetyczne
 • Informatyka w energetyce

Zarządzanie i Inżynieria produkcji

W dniu 12 czerwca 2017 roku rozpoczęła się w PWSZ w Koninie rekrutacja na studia magisterskiego-inżynierskie II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżyniera produkcji z specjalnościami „Transport i logistyka produkcji” oraz „Zarządzanie infrastrukturą techniczną”. Student tego kierunku będzie nabywał informacje, umiejętności oraz kompetencje społeczne – w zakresie organizacji i zarządzania oraz inżynierskie na poziomie magisterskim, uzupełnione przygotowaniem w zakresie dyscyplin ścisłych, prawa i języka obcego – potwierdzone uzyskaniem kwalifikacji (tytułu zawodowego) magistra inżyniera.
 
Specjalność "Transport i logistyka produkcji" – student uzyskuje wiedzę w zakresie środków transportu wewnętrznego i drogowego. Przygotowywany jest on do organizacji procesów transportowych oraz metody optymalizacji produkcji i logistyki. Będzie posiadał wiedzę z kształtowania kosztów logistycznych i zarządzania jakością.
 
Specjalność "Zarządzanie infrastrukturą techniczną" – student uzyskuje wiedzę w zakresie planowania przestrzennego. Przygotowywany jest on do organizacji infrastruktury technicznej w gospodarce komunalnej. Będzie posiadał wiedzę z zakresu transportu zbiorowego intermodalnego oraz jakości i normalizacji infrastruktury technicznej.

Specjalność "Przygotowanie i oganzacja produkcji" - student uzyskuje wiedzę w zakresie przygotowania dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej, a także umiejętność sterowania procesem wytwarzania, reagowania na zakłócenia w nim występujące. Będzie wiedział jak usprawniać produkcję, dążyć do obniżenia kosztów wytwarzania produktów NOWOŚĆ
 
W ramach studiów drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji” o profilu praktycznym zaplanowano dwie ścieżki kształcenia:
 • dla absolwentów posiadających tytuł zawodowy (kwalifikacje) inżyniera (3 semestry),
 • dla absolwentów posiadających tytuł zawodowy (kwalifikacje) licencjata (4 semestry).

Kalendarium

 
Logotyp 1Logotyp 2BIPSERMO
 
facebook
studia podyplomowe
Bezpieczeństwo i systemy ochrony Bezpieczeństwo wewnętrzneBudownictwoDietetyka EnergetykaFilologiaFilologia II stopieńFinanse i rachunkowośćFizjoterapia InformatykaInżynieria środowiskaJęzyki Obce w Mediach i Biznesie KosmetologiaMechanika i budowa maszyn LogistykaPedagogikaPielęgniarstwo Praca socjalnaWychowanie fizyczne ZarządzanieZarządzanie i inżynieria produkcjiZdrowie publiczne
kierunki